Znajdź kod pocztowy

Piątek, 21.06.2024 Imieniny: Alicji i Alojzego

Regulamin

świadczenia usług drogą elektroniczną - Kwiaciarnia Internetowa Poczta Kwiatowa ®.Dla zamówień złożonych do dnia 18.05.2017 23:59 obowiązuje poprzednia wersja regulaminu (dostępna tutaj).

Spis treści

I Informacje wstępne

 1. Poczta Kwiatowa sp. z o.o., zwana dalej „Pocztą Kwiatową®”, 00-087 Warszawa, ul. Corazziego 2, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000185818, NIP 525-21-46-705, REGON 016173969, kapitał zakładowy 50000 złotych, tel. kontaktowy 22 828 95 95, e-mail: [email protected], jest właścicielem kwiaciarni internetowej www.pocztakwiatowa.pl (dalej jako „Serwis”).
 2. Przedmiotem działalności Poczty Kwiatowej® jest m.in. sprzedaż produktów (dalej łącznie jako „Produkty” lub „Rzeczy”) z doręczeniem.
 3. Terenem działalności Poczty Kwiatowej® jest Polska, z tym że zamawiane Produkty mogą być doręczane poza jej obszarem zgodnie z wyborem Klienta na etapie zamawiania. Umowa może być zawarta wyłącznie w języku polskim lub angielskim. Doręczenia kwiatów na terenie Polski i za granicą realizowane są przez sieć kwiaciarni partnerskich Poczty Kwiatowej®, co nie zmienia faktu, iż stroną umowy w obu przypadkach pozostaje Poczta Kwiatowa®. Teren działalności Poczty Kwiatowej® nie ogranicza prawa konsumenta do wytoczenia powództwa według zasad ogólnych, w szczególności przed sądem właściwym dla miejsca działalności Poczty Kwiatowej® czy przed sądem miejsca wykonania umowy.
 4. Dostawy Produktów innych niż kwiaty na terenie Polski realizowane są przez firmy kurierskie lub firmy współpracujące z Pocztą Kwiatową®.
 5. Wszystkie treści i materiały znajdujące się na stronie Serwisu należą do Poczty Kwiatowej® lub zostały przekazane przez Partnerów Poczty Kwiatowej® i objęte są ochroną zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006r., Nr 90, poz. 631 z późn. zm. – j.t.).
 6. Wszystkie ceny Produktów w Serwisie zawierają podatek VAT i obowiązują w chwili składania zamówienia.
 7. Poczta Kwiatowa sp. z o.o. jest właścicielem znaku towarowego słownego i słowno-graficznego „poczta kwiatowa” na podstawie świadectw rejestracji w Urzędzie Patentowym nry: 147477, 152674, 238685, 238686 oraz posiada wyłączne prawo do używania znaku towarowego zgodnie z Ustawą z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2003 r., Nr 119, poz.1117 z późn. zm.– j.t.).
 8. Rejestracji i zamówień w Serwisie może dokonywać wyłącznie osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale wyposażona w zdolność prawną oraz osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych („Klient”). Przez „Konsumenta” rozumie się - zgodnie z art. 221 Kodeksu cywilnego - osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 9. Klient może składać Zamówienia przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem Serwisu, z wyłączeniem zwyczajnych prac utrzymaniowych powodujących brak dostępności do Serwisu.

II Składanie zamówienia

 1. Poczta Kwiatowa przyjmuje zamówienia na realizację usługi poprzez:
  • stronę internetową www.pocztakwiatowa.pl
  • telefon 22 828 95 95
  • faks 22 828 95 96
  • e-mail [email protected]
  • oraz na terenie całej Polski w kwiaciarniach należących do sieci Poczta Kwiatowa®.
 2. Klient precyzuje zamówienie, wskazując termin doręczenia i dodając do koszyka Produkt, który zamierza nabyć, określając ilość danego Produktu oraz dodatków do niego. Po wybraniu Produktu i określeniu jego ilości, Klient podaje dane kontaktowe osoby odbierającej przesyłkę (Produkty), a następnie wskazuje sposób płatności i potwierdza chęć zawarcia umowy przyciskiem „Zamawiam i płacę”. Zamówienie będzie można potwierdzić (poprzez kliknięcie „Zamawiam i płacę”) do momentu umożliwiającego jego realizację zgodnie z Terminami i warunkami doręczeń (załącznik nr 1)
 3. Po sprecyzowaniu przyszłego zamówienia Poczta Kwiatowa® przesyła niezwłocznie na podany przez Klienta adres e-mail potwierdzenie przyjęcia zamówienia. Przyjęcie zamówienia oznacza złożenie przez Pocztę Kwiatową® oferty zawarcia umowy z Klientem. Potwierdzenie zamówienia skutkuje - zgodnie z art. 661 § 1 Kodeksu cywilnego – związaniem Poczty Kwiatowej® złożoną ofertą. Na etapie precyzowania zamówienia Klient otrzymuje informację o terminie związania Poczty Kwiatowej® złożoną ofertą. Jeżeli w tym terminie oferta Poczty Kwiatowej® nie zostanie zaakceptowana, Poczta Kwiatowa® przestanie być związana tą ofertą.
 4. Umowa sprzedaży zostaje zawarta pomiędzy klientem a Pocztą Kwiatową ®:
  • w przypadku Konsumentów – dla zamówień złożonych przez stronę www.pocztakwiatowa.pl - z chwilą zaznaczenia przycisku „Zamawiam i płacę”. Brak zapłaty w terminie wskazanym w Terminach i warunkach doręczeń skutkować będzie anulowaniem oferty Poczty Kwiatowej®;
  • w przypadku przedsiębiorców – dla zamówień złożonych przez e-mail, fax (dla klientów wybierających płatność odroczoną) - z chwilą potwierdzenia otrzymania przez klienta faktury VAT. Po zawarciu umowy Klient otrzyma wiadomość e-mail z potwierdzeniem zawarcia umowy.
 5. Klient jest odpowiedzialny za podanie prawdziwych i prawidłowych danych niezbędnych do realizacji zamówienia. Poczta Kwiatowa® ponosi odpowiedzialność za prawidłowe wykonanie umowy zawartej z Klientem, w szczególności za dostarczenie Produktu bez wad. Produkty dostarczane są w terminie wskazanym w umowie zawartej z Klientem.
 6. Klient zamawiając prezenty zawierające alkohol i/lub wyroby tytoniowe, oświadcza, że jest pełnoletni oraz zamawia te Produkty dla osoby pełnoletniej. Złożenie zamówienia na prezent z alkoholem jest tożsame z oświadczeniem Klienta, iż nie jest osobą, której zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 28.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zabrania się sprzedaży napojów alkoholowych.
 7. Chęć dokonania zmiany w zamówieniu (w przypadku zawartej już umowy zgodnie z ust. 5 powyżej) można zgłaszać telefonicznie pod numerem telefonu 22 828 95 95 lub za pośrednictwem e-maila [email protected]. Zmiany mogą dotyczyć w szczególności: zmian w adresie dostawy, zmian treści bilecika, zmian terminu realizacji oraz odbiorcy. Zmiany do zamówienia zostaną wprowadzone po potwierdzeniu przez Pocztę Kwiatową® takiej możliwości i przekazaniu tej informacji Klientowi. Ewentualne koszty związane z wprowadzeniem zmian każdorazowo są ustalane z Klientem przed ich wprowadzeniem.
 8. Poczta Kwiatowa® realizuje wszystkie zamówienia Klientów złożone zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu.
 9. Wybrane Produkty mogą być objęte promocją. Warunki i zasady korzystania z promocji mogą różnić się od warunków zawartych w niniejszym regulaminie, o czym Klient zostanie poinformowany przed zawarciem umowy. Wiążące wówczas dla danego zamówienia pozostają warunki promocji. Promocje, upusty i rabaty nie łączą się. Wszelkie akcje promocyjne nie mają wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie danej akcji.
 10. Ostatnim etapem realizacji zamówienia jest wysłanie do odbiorcy Produktów (kwiatów/prezentów) listownego potwierdzenia doręczenia. Bezpośrednia opinia odbiorcy jest ważną informacją potwierdzającą prawidłowe zrealizowanie zamówienia.
 11. W przypadku poniesienia przez Pocztę Kwiatową® kosztów związanych z realizacją zamówienia (dostarczenie Produktu na adres wskazany przez Klienta), które nie może zostać zrealizowane z powodu nieprawidłowości danych przekazanych przez Klienta, zlecenie zostanie uznane za zrealizowane. Ponowna próba realizacji tego zlecenia będzie wymagać dodatkowej opłaty nie wyższej niż koszty rzeczywiście poniesione przez Pocztę Kwiatową®. W przypadku braku wymaganej dodatkowej opłaty w czasie umożliwiającym zachowanie terminu zlecenia i/lub braku możliwości kontaktu z Klientem, Poczta Kwiatowa® nie jest zobowiązana do ponownej próby realizacji zamówienia.

III Realizacja zamówienia

 1. Zamówienie jest realizowane po dokonaniu płatności lub spełnieniu wymagań dotyczących wybranej metody płatności.
 2. Szczegółowy wykaz akceptowanych form płatności znajduje się w zakładce: dostępne formy płatności.
 3. Szczegółowe zasady doręczania Produktów określone są w Terminach i warunkach doręczeń (załącznik nr 1).
 4. W przypadku braku możliwości zrealizowania zamówienia Klienta z uwagi na niedostępność określonych Produktów, Poczta Kwiatowa® umożliwia Klientowi zastąpienie tych Produktów Produktami o tej samej wartości i jakości, na zasadach określonych Polityką zastępowania Produktu stanowiącą załącznik nr 3 niniejszego regulaminu.
 5. Na życzenie zamawiającego istnieje możliwość przygotowania oraz dostarczenia do odbiorcy kompozycji zawierającej alkohol. Produkty wchodzące w skład tych kompozycji są kupowane u renomowanych dystrybutorów w ramach realizacji zlecenia.
 6. Przyjęcie dostarczonych Produktów odbiorca potwierdza własnoręcznym podpisem na potwierdzeniu doręczenia.
 7. Gdy kurier nie zastanie odbiorcy pod podanym adresem (pomimo podjęcia próby doręczenia) lub adres jest nieprawidłowy, lub odbiorca odmówi odbioru przesyłki, lub z powodu innych przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Klient lub wskazany przez niego odbiorca, przesyłka wróci do siedziby firmy lub firmy partnera Poczty Kwiatowej®. Poczta Kwiatowa® nie ponosi wówczas odpowiedzialności za nieterminowe wykonanie zamówienia lub brak możliwości jego wykonania.
 8. Ostatnim etapem realizacji zamówienia jest wysłanie do odbiorcy Produktów listownego potwierdzenia doręczenia korespondencją tradycyjną lub elektroniczną. Bezpośrednia opinia odbiorcy jest ważną informacją potwierdzającą prawidłowe zrealizowanie zamówienia.

IV Postanowienia ogólne

 1. Poczta Kwiatowa® gwarantuje świeżość kwiatów ciętych przez 3 dni od momentu doręczenia do odbiorcy, jeśli będą pielęgnowane we właściwy sposób (porady dotyczące pielęgnacji kwiatów znajdują się na stronie Serwisu).
 2. Poczta Kwiatowa® jest zobowiązana do udzielania Klientom wszelkich wyjaśnień i instrukcji związanych z oferowanymi Produktami.
 3. Po odebraniu przesyłki Produkty spożywcze ulegające łatwemu zepsuciu (owoce, słodycze, ciasta) należy przechowywać w warunkach chłodniczych. Sugerowany czas przydatności do spożycia to 24h.
 4. Dostępność Biura Obsługi Poczty Kwiatowej® jest zależna od godzin otwarcia biura. Informacja ta jest dostępna w zakładce "Kontakt".
 5. Poczta Kwiatowa® przy wykonywanym zleceniu odpowiada za nie do wysokości wartości zamówienia.
 6. Poczta Kwiatowa® dokona zwrotu należności w czasie do 14 (czternastu) dni od daty ustalenia szczegółów zwrotu. Poczta Kwiatowa® ponosi odpowiedzialność za terminowy zwrot należności z tytułu niezrealizowanego zamówienia, chyba że opóźnienie jest następstwem okoliczności, za które nie odpowiada.
 7. Postanowienia ust. 5-6 powyżej nie mają zastosowania do Konsumentów i w tym zakresie stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego.

V Reklamacje

 1. Poczta Kwiatowa® odpowiada wobec Klienta za niezgodność z umową sprzedaży Produktu zakupionego przez Klienta, w szczególności w zakresie określonym Ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014, poz. 121 z późn. zm).
 2. W celu usprawnienia postępowania reklamacyjnego wskazane jest przesłanie do Poczty Kwiatowej® zdjęcia reklamowanego Produktu wraz z opisem reklamacji.
 3. Reklamacja może być złożona telefonicznie, faksem, mailem albo osobiście w siedzibie firmy.
  Tel. 22 828 95 95
  Fax 22 828 95 96
  Email: [email protected]
  Siedziba: Poczta Kwiatowa sp. z o.o. Ul. Corazziego 2, 00-087 Warszawa
 4. Reklamacja dotycząca kwiatów rozpatrywana jest w ciągu 1 dnia roboczego od daty jej złożenia dla przesyłek doręczanych na terenie Polski oraz w ciągu 3 dni roboczych w przypadku zamówień na doręczenie kwiatów za granicą. Jeżeli rozwiązanie reklamacji wymaga dłuższego czasu, te terminy mogą ulec wydłużeniu do 14 dni.
 5. Reklamacja dotycząca prezentów rozpatrywana jest w ciągu 7 dni roboczych od daty jej złożenia dla przesyłek doręczanych na terenie Polski oraz w ciągu 14 dni roboczych w przypadku zamówień na doręczenie prezentów za granicą. Jeżeli rozwiązanie reklamacji wymaga dłuższego czasu, te terminy mogą ulec wydłużeniu do 30 dni.
 6. Reklamacje dotyczące świeżości Produktów kwiatowych (kwiatów, kwiatów w pudełku, kompozycji kwiatowych) oraz zgodności kwiatów z zamówieniem należy zgłaszać w ciągu 3 dni od daty doręczenia. Zalecane jest dostarczenie zdjęcia reklamowanego Produktu lub samego Produktu do siedziby sprzedającego. Po upływie tego terminu rozpatrzenie reklamacji może nie być wykonalne.
 7. Reklamacje dotyczące Produktów owocowych, tortów oraz innych Produktów prezentowych ulegających szybkiemu zepsuciu należy zgłaszać w ciągu 1 dnia od daty doręczenia. Zalecane jest dostarczenie zdjęcia reklamowanego Produktu lub samego Produktu do siedziby sprzedającego lub siedziby partnera Serwisu wskazanej przez Pocztę Kwiatową® najbliżej miejsca dostawy. Po upływie tego terminu rozpatrzenie reklamacji może nie być wykonalne.
 8. Pozostałe uwagi na temat realizacji zamówienia można składać w ciągu 14 dni od daty realizacji dostawy.
 9. Po zgłoszeniu reklamacji Poczta Kwiatowa® wyjaśni ją i zaproponuje możliwe rozwiązanie.
 10. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ogranicza uprawnień Klienta będącego Konsumentem przysługujących mu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W każdym przypadku nadrzędne zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego oraz Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014, poz. 827).
 11. Jeżeli postanowienia ust. 2-10 powyżej będą mniej korzystne dla Konsumenta od przepisów powszechnie obowiązującego prawa, zwłaszcza w odniesieniu do terminów rozpatrywania reklamacji, względem Konsumentów będą mieć zastosowanie te przepisy, w szczególności regulacje Kodeksu cywilnego.
 12. Zgłoszenie reklamacji nie jest warunkiem koniecznym dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.
 13. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń zgodnie z zasadami określonymi na stronie www.uokik.gov.pl w zakładce „rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
 14. Konsument może skorzystać z prawa odstąpienia od umowy zgodnie z załącznikiem nr 4 poniżej.

VI Postanowienia końcowe

 1. Dla każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT.
 2. Poczta Kwiatowa® - właściciel serwisu internetowego www.pocztakwiatowa.pl, zapewnia ochronę wszystkich danych osobowych, jakie zostały pozyskane w celu realizacji zamówienia zgodnie z obowiązującym prawem (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych z późniejszymi zmianami). Szczegółowe zasady określa Polityka Prywatności stanowiąca załącznik nr 2 niniejszego regulaminu.
 3. Świadczenie usług drogą elektroniczną przez Pocztę Kwiatową®, w tym polegających na umożliwieniu rejestracji i zakładania konta, a także składania zamówienia w serwisie internetowym www.pocztakwiatowa.pl odbywa się zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144, poz.1204 z późn. zm). W tym zakresie niniejszy regulamin stanowi dokument, o którym mowa w art. 8 ust. 2 ustawy.
 4. Poczta Kwiatowa® zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiana Regulaminu wywołuje skutki na przyszłość, w stosunku do nowych zamówień, a zatem nie wywołuje skutków prawnych do zawartych już umów.
 5. Poczta Kwiatowa® ponosi odpowiedzialność w zakresie swojej infrastruktury technicznej za wysyłanie wiadomości pocztowych na adres e-mail wskazany przez Klienta.
 6. Minimalne wymagania techniczne dla współpracy z systemem teleinformatycznym Poczty Kwiatowej® są następujące: przeglądarka Internet Explorer 7 i wyżej, Firefox 7 i wyżej, Chrome 8 i wyżej, Opera 10 i wyżej, Safari 5 i wyżej. Do poprawnego działania muszą być włączone ciasteczka (cookies) w przeglądarce i Javascript.
 7. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta, w tym zamieszczanie na stronie internetowej Poczty Kwiatowej®, treści o charakterze bezprawnym. Poczta Kwiatowa® zastrzega sobie prawo do usunięcia takich treści.
 8. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 19 maja 2017 roku.

Załączniki

 1. Terminy i warunki doręczeń
 2. Polityka prywatności
 3. Polityka zastępowania produktu
 4. Prawo do odstąpienia od umowy
 5. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy